Brandrådgivning

At bevise overfor myndighederne at en bygning er forsvarligt sikret mod brand, kræver ekspertise. Med erfaringer som godkendende myndighed ved vi præcis, hvordan ansøgningsmaterialet skal udarbejdes for, at myndigheden har tiltro til projektet og udsteder en tilladelse. Vi ved, at et grundigt forebyggende arbejde ikke kun bliver godkendt af myndig-hederne, men også er meget vigtigt for virksomhedens forsikringsselskab, hvilket ofte er synligt, når forsikringspræmien skal fastsættes. Efter brandrådgivningen føler brugerne af bygningen sig trygge, og virksomhedens eksistens er i gode hænder.

Vi hjælper med alt fra tolkning af eksempelsamlingen til udarbejdelse af større og mere komplekse brandstrategirapporter på bygninger bygget i henhold til funktionsbaserede brandkrav. Derudover udarbejder vi ansøgninger jf. tekniske forskrifter for virksomheder med produktion eller oplag af brandfarlige gasser eller væsker.

Risikovurdering
Brand er en stor omkostning for både dansk erhvervsliv og samfundet generelt. Forsikringsselskaberne udbetaler hvert år omkring tre mia. kr. i erstatninger efter brand. Vi ved, at i hvert fald 25 procent af de virksomheder, der oplever en større brand, aldrig åbner igen, mens andre benytter sig af lejligheden til at rykke produktionen til udlandet, siger Hans Reymann-Carlsen fra Forsikring & Pension.

Det er ofte meget små ændringer, der skal til for at forebygge en brand. Vi gennemgår den passive og aktive brandsikring af bygninger i samarbejde med de driftsansvarlige og kortlægger brugernes adfærdsmønstre. Dette kan hindre en brand i at opstå, og skulle den alligevel opstå, vil den være afgrænset til én brandsektion. Vigtigst af alt vil det være muligt for alle medarbejdere at redde sig selv ud af bygningen.

Nogle virksomheders eksistens afhænger af en særlig værdi i bygningen. Hvad enten det drejer sig om stamceller, software placeret i et serverrum eller noget helt tredje, er det vigtigt at sikre disse værdier. Vi udarbejder en risikoanalyse, der synliggør, hvilke konsekvenser det vil have for virksomheden, hvis værdien går tabt, og på baggrund af dette anbefaler vi hvilke sikrende tiltag, det vil være rentabelt for virksomheden at indføre.

Beredskabsplanlægning
Det er fastsat ved lov, at kommuner og ministerier skal udarbejde en beredskabsplan, der skal sikre drift selv under en krise. Flere og flere virksomheder er blevet bevidst om, at det også for dem kan være fordelagtigt at udarbejde en beredskabsplan. Under planlægningsarbejdet synliggøres udfordringer og trusler, som ofte kan forhindres ved hjælp af meget få tiltag.

Desværre har mange organisationer ikke de ressourcer, der skal til for at varetage denne opgave. Vi hjælper jer med alt fra en risiko- og sårbarhedsvurdering til udarbejdelse af hele planen. Vi tager udgangspunkt i de ansattes egen viden om organisationen og sikrer dermed en høj forståelse for lokale behov og ønsker. Når planen er aktiveret, kan vi facilitere øvelser, der afprøver sikkerheden og efterfølgende justere og opdatere planerne.